Quantcast
Channel: Boxes of Toys
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2306

Cyprus toy -1391

0
0Yoichiro Yoshikawa – Cyprus
LP Eastworld [RT28-5159]  (1988)

Performer, Composer - Yoichiro Yoshikawa
Performer - Nobuo Nakahara, Hiroshi Shibayama, Masatsugu Shinozaki, Kiyohiko Senba
Engineer - Shunichi Kogai
Synthesizer Operator - Minoru Ikeda
CMI Operator - Takeshi Tanaka
Assistant Engineer - Takeshi Tanaka, Toshikazu Fujieda, Yuji Hashida, Toyomitsu Fukuda, Kazuo Higuchi, Takashi Matsumura
Co-ordinator - Rieko Zanma
Design - Masayuki Takahashi, Hajime Kobayashi
Photo - Kenji Niiyama
Artist Manager - Takeshi Fujita
Executive Producer - Keiichi Ishizaka, Kikuzo Kato
Personal Manager - Norio Ishiguro
Producer  -Yoichiro Kikuchi, Junji Ichioka
Director - Yo Kumagai, Tensay Ishiguro
Notes:
original sound track of japanese tv program.

Buy it hereViewing all articles
Browse latest Browse all 2306