Quantcast
Channel: Boxes of Toys
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2311

Magic Sweet toy -1543

Previous I.O toy -1542
0
0
 
 
 
 
Saki Hiwatari – Akuma-Kun Magic Sweet
LP Victor [JBX-25097]  (1986)

Arranger - Hiroyasu Yaguchi, Satoshi Kadokura, Koji Ueno
Synth. Operation - Dameo Ikeda, Hideyuki Hayashi
Computer, Keyboards, Saxophone - Hiroyasu Yaguchi
Computer, Keyboards, Piano - Satoshi Kadokura
Keyboards, Chorus - Koji Ueno
Keyboards - Mari Fukuhara
Guitar [12 Strings] - Seiji Toda
Guitar [Electric] - Tomofumi Suzuki
Violin - Toshihiro Nakanishi
Cello - Hajime Mizoguchi
Strings - Nakanishi Strings Session
Vocal - Mikan Chang
Chorus - Mimori Yusa
Narration - Kaneto Shiozawa
Producer - Saki Hiwatari
Director - Yuko Sakurai
Recording, Remixing Engineer - Yasuhiro Abe, Tama Kobayashi, Masahiko Ikemura
Mastering - Tohru Kotetsu
Illustration - Saki Hiwatari
Design - Norihiro Uehara
Co-ordination - Kumiko Isono


Viewing all articles
Browse latest Browse all 2311

Latest Images

Trending Articles

Latest Images