Quantcast
Channel: Boxes of Toys
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2311

Ponta's Picasso toy -1557

0
0
 
 
 
Yosuke Yamashita – Picasso - Live, And Then...
LP Columbia [YF-7070]  (1983)

Piano - Yosuke Yamashita
Bass - Tamio Kawabata
Drums - Shuichi 'Ponta' Murakami
Guitar - Kiyoshi Sugimoto
Percussion - Pecker
Alto Saxophone - Kohichi Matsukaze
Tenor Saxophone - Kazunori Takeda, Bob Saitoh
Trombone - Tadanori Konakawa
Trumpet - Hitoshi Okano
Notes: JamRice Music Publishing Inc.

Buy it here


Viewing all articles
Browse latest Browse all 2311

Latest Images

Trending Articles

Latest Images