Quantcast
Channel: Boxes of Toys
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2317

Flight Planet toy -1587

0
0
 
 
 
 
Various – Flight Planet
LP Victor [JBX-28012]  (1987)

Keyboards, Computer, Producer, Mixer - Yoshihiro Kunimoto
Keyboards - Koji Ueno
Keyboards, Computer, Shinobue, Flute - Masamichi Amano
Drums - Shigeo Miyata
Bass - Bakabon Suzuki
Electric Guitar - Tomofumi Suzuki
Scat - Naoko Sugimoto
Chorus - Tetsuko Homma, Yuko Sakurai
Illustrator, Original Story - Kana Hoshino
Co-ordinator - Tadashi Amagata
Designer - Satoru Kato
Director - Yuko Sakurai
Recording Engineer - Mitsuo Koike, Tomoaki Mori, Akihiro Kurazono
Assistant Engineer - Yoshinori Kaji, Junko Matsushita
Mixer - Mitsuo Koike
Artist Management - Norio Ishiguro, Hiroko Ichiwaka, Takeshi Fujita

Buy it here


Viewing all articles
Browse latest Browse all 2317

Latest Images

Trending Articles

Latest Images